Arenguplaanide koostamine


Koostame ettevõtetele arenguplaane. Arenguplaan on oma ülesehituselt nagu äriplaan või projektiplaan. Sisuliselt on tegemist juba olemasoleva ettevõtte uue ärisuuna või huvi küllaltki detailse ja tulevikku vaatava analüüsiga. Arenguplaan peaks olema aga lõplikum äriplaanist.

Arenguplaan on taktikaline dokument, mis kirjeldab ettevõtte strateegiliste eesmärkide saavutamist. Kui strateegia võib olla üldsõnalisem, siis arenguplaanis peaks põhjalikult olema kirja pandud, kuidas eesmärgid saavutatakse, mil moel maandatakse riske, kust tuleb rahastus ja millise ajakavaga edasi minnakse. Arenguplaan peaks keskenduma kas ühele või paarile konkreetsele fookusele nt uus turg, uus toode või uue müügikanali ülesehitamine. Sageli on tegemist uue teenuse või tootega, millega soovitakse minna uutele turgudele. Ideaalis võiks iga strateegilise eesmärgi saavutamiseks olla arenguplaan, kuid reaalsuses piisab, kui see koostatakse uutele fookustegevustele, mis sisaldavad endas ka mõnevõrra teadmatust.

Arenguplaani juurde kuuluvad realistlik ja mõistlikult ambitsioonikas ajakava, eelarve, turundus- ja finantsplaan ja riskide juhtimise kava ning mõjude analüüs. Olenevalt arenduse iseloomust tuleb siia lisada veel ka kohustuslikke dokumente nt ehitusprojekte, keskkonnamõjude hinnanguid jms. Oleme koostanud põhjalikke ja mahukaid plaane, kus on mitmed etapid ja alategevused. Keerukam tootearendusprojekt või täiesti uus tegevusala võib kasvatada arendusplaani mahtu märkimisväärselt. Sellegipoolest peab olema arenguplaan lugejale arusaadavas keeles koostatud. Tehnilised dokumendid saab alati lisada dokumendi lisaks. Arenguplaan peab ka idee nö maha müüma ja argumenteerima, miks arendust ja planeeritavaid tegevusi on vaja. Arenguplaani mahtu saab optimeerida, keskendudes üksnes arendusprojekti fookusega seotule, muud äriprotsessid või tegevusalad võib jätta välja, kui need ei ole vastastikuses mõjus arendusprojektiga.

Sageli on ettevõtte juhil juba peas arenguplaani idee koos ligikaudse eelarve, põhiliste tegevuste, riskide ja ajakavaga. See tuleb kirja panna visandina. Visandades selgub enamasti, et üks või teine küsimus vajab lähemat selgitamist, mõjud vajavad analüüsimist. Kaasates konsultanti on võimalik teha seda nö kõrvaltvaataja pilguga ning ühtlasi saavad lahendatud ka mõned arengutakistused ja pudelikaelad. Arenguplaani koostamise protsess võib olla aeganõudev, aga see on kasulik ettevõttele, kes soovib vähendada teadmatust uue tegevusega alustamisel. See aitab ressursse planeerida, riske maandada ning omada esmast töövahendit arendustegevuse elluviimise jälgimiseks. Hea, kui selle koostamisesse või mõne osa koostamisesse on kaasatud arendustiim, et elluviimise faas sujuks. Arenguplaani koostamise võib ilmneda vajadus uuendada strateegiat jm ettevõtte dokumente, palgata täiendavaid töötajaid, otsida lisainvesteeringuid, likvideerida arengutakistusi.

Sageli arvatakse, et arendusplaani kõige olulisem osa on finantsplaan. Arvame, et toimiva arendusplaani puhul on eriti oluline just ajakava. Ajakava peaks olema realistlik aga ambitsioonikas, sest arendusprojekt peaks olema piiritletud kestusega ja looma positiivset pinget ettevõetu lõpuleviimiseks. Ajakava on see dokument, mida reaalselt kasutataksegi arendusprojekti elluviimisel. Ajakava ja tegevuskava on mõistlik esitada võimalikult kompaktselt koos, et projekti elluviimise faasis ei peaks kogu dokumendis pidevalt nö surfama. Arenguplaan peaks olema vähemalt aja- ja tegevuskavas etappideks jaotatud, paralleelsed tegevused jälgitavad ja tegevuste vahelised seosed ja sõltuvus selgelt välja toodud. Ajakavas peaks olema ka projektijuhtimise mõõde ja lisaks nö otsustuskohad, kus antakse hinnang eelnevale, muditakse järgnevaid plaane ja võetakse vastu otsuseid. Heas ajakas on ruumi ootamatustele ja joonistatakse välja erinevad stsenaariumid. Heas ajakavas võiks olla eristatavad ka vastutavad isikud või meeskonnad. Kõige selle juures peab ajakava olema esitatud kompakselt ja võimalikult lihtsustatult. Ajakava on projektijuhi põhiline töövahend, mille põhjal igapäevased töökäsud või check-listid koostada.

Paljud rahastajad küsivad analoogseid dokumente toetuste taotlemisel, kuigi need võivad olla nt projektiplaani või äriplaani nime all. Ühel hetkel peab olema plaan nö täidetud ja võib koostada uue plaani lisategevusteks või integreeritakse arendus ettevõtte igapäevasesse äritegevusse.

Küsi rohkem infot: